top of page

Juridische kennisgeving - Credits

1. Presentatie van de site.
 

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site nellycava.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de implementatie en de follow-up ervan:

Nelly Cava 

Rue des Rois 73120 Courchevel 1850

Realisatie van de webshop: 

Krediet: Nelly Cava

Publicatiemanager: Nelly Cava  –  info@nellycava.fr

De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon.

Webmaster: 

Host: 1&1 Internet SARL

7, stationsplein

57200 Sarreguemines - Frankrijk
 

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.
 

Het gebruik van de site nellycava.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site nellycava.fr worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

De site nellycava.fr wordt regelmatig bijgewerkt. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.
 

3. Contractuele beperkingen op technische gegevens
 

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.
 

4. Intellectuele eigendom en inbreuken.
 

Nelly Cava is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo, pictogrammen, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nelly Cava.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.
 

5. Beperking van aansprakelijkheid.
 

Nelly Cava kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 3, of het optreden van een bug of een incompatibiliteit .

Interactieve ruimtes (mogelijkheid voor opmerkingen of klantbeoordelingen) zijn beschikbaar voor gebruikers. Nelly Cava behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt Nelly Cava zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).
 

6. Beheer van persoonsgegevens.
 

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober , 1995.

Bij gebruik van de nellycava.fr-site kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de nellycava.fr-site, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt Nelly Cava alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die worden aangeboden door de website nellyhairsalon.fr. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van deze website aangegeven of hij deze informatie wel of niet moet verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, onder vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site nellycava.fr wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
 

7. Hypertekstlinks en cookies.
 

De site nellycava.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, Nelly Cava heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

Browsen op de website nellycava.fr zal waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Weigering om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok.

Onder Netscape: tabblad editie / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer op Ok.
 

8. Toepasselijk recht en jurisdictie.
 

Elk geschil in verband met het gebruik van de site nellycava.fr is onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Chambery.
 

9. De belangrijkste betrokken wetten.
 

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.
 

10. Woordenlijst.
 

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

bottom of page